งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพรทิพย์ อุดชาชน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นายพิศาล ศรีเชียงสา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวเพียงใจ สนไชย

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์