งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุพรทิพย์ อุดชาชน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

นายพิศาล ศรีเชียงสา

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวเพียงใจ สนไชย

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์