กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.รจนา สาริกา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

น.ส.ยุภารัตน์ ศรีหริ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายณราวัฒน์ ศรีวงษา

เจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.ณัฐปราย์ นามมาลา

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายสิทธิพร บุญบำรุง

พนักงานบริการ

นายสามารถ อำมาตย์ชาดี

พนักงานบริการ

นายวิชัย ชาญสูงเนิน

พนักงานบริการ

นายสมพิศ ทองดีนอก

พนักงานทำความสะอาด

นายประวิทย์ ด้วงโพธิ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป