กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์กังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ที่ปรึกษา)

นางสาวกัญญารัตน์ แก้วกันยา

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางสาวสุธิดา ตราศรี

แพทย์แผนไทย

นางสุรีย์พร แนวน้อย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นางเดือนใส ชารัญจะ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นางวนิดา ยาโย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวด)

นางสมใจ ลือชา

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ด้านการนวด)

นายมนัส รวบรัด

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวด)