กลุ่มผู้ป่วยนอก

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

หัวหน้าพยาบาล

น.ส.สุปราณี ยศธิพานา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(หัวหน้า OPD)

น.ส.อัญญาลักษณ์ กนิษฐวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางชนัดถ์ดา ราชกิจจำนงค์

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

น.ส.วีณา ทาปลัด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้