กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

นางขวัญหล้า ไชยเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรทัย รามศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.นิธินันต์ นพธนะวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรจรินทร์ ตอโย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนรินทรา อดทน

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ทัศวรรณ ชัยชนะ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางปุญญาพร บุญบำรุง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้