กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

นางขวัญหล้า ไชยเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรทัย รามศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.นิธินันต์ นพธนะวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรจรินทร์ ตอโย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.สายไหม วงษาเภา

จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

นางปิยะธิดา ทุมทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

นางนรินทรา อดทน

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.ทัศวรรณ ชัยชนะ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางปุญญาพร บุญบำรุง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้