ซักฟอกและจ่ายกลาง

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

หัวหน้าพยาบาล

น.ส.นิธินันต์ นพธนะวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรจรินทร์ ตอโย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเสงี่ยม แข็งขัน

พนักงานซักฟอก