กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.ส.ณัฐกมล แม้นดินแดง

นักกายภาพบำบัด