กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

น.ส.ณัฐกมล แม้นดินแดง

นักกายภาพบำบัด