กลุ่มงานทันตกรรม

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางเปียทิพย์ อริยะวงศ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นางบุญช้วน ประทุมศาลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้