สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้มีสิทธิ์เอง
- บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ

ผู้อาศัยสิทธิ์
- บัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ของผู้อาศัยสิทธิ์


ขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธ์ข้าราชการ อปท.


ผู้มารับบริการ

ทำบัตร รพ. / ตรวจสอบสิทธิ์

เตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร

Scan ลายนิ้วมือ

รออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ทุกวันที่ 4 และ 18 ของทุกเดือน