EB21) หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://drive.google.com/drive/folders/1BNimkZYU7Q0GEVjcHtPgWYfxD04xk9Z5?usp=sharing

 


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 15:02:25 น. เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ผู้ชม 17 ครั้ง