พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ท่านทรงสรรค์สร้างมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไว้อย่างมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "ทรงคิดค้นและประดิษฐ์อักษรไทย" เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1826

 
จนเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยมาจนถึงทุกวันนี้กระทั่งในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อมีการเสนอคณะรัฐมนตรีชุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2532 ในการกำหนดวันสำคัญของชาติ ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติและคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวิติศาสตร์และโบราณคดี จึงได้พิจารณาเห็นชอบด้วยและมีมติอนุมัติคำสั่งตามที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้กำหนดว่าให้กำหนดวันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช"จังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มี งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านที่มีต่อชนชาวไทย จะมีกิจกรรมเช่น พิธีบวงสรวง ขบวนแห่สักการะ มีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และพิธีสวดสรภัญญะ

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 09:02:06 น.
ผู้ชม 1030 ครั้ง