รับเรื่องร้องเรียน

พื้นที่สำหรับประชาชนผู้มารับบริการทางโรงพยาบาลต้องการติดต่อร้องเรียนการให้บริการโรงพยาบาล

1. การส่งข้อความการติดต่อร้องเรียนต้องเป็นความจริง
2. การติดต่อร้องเรียนเรื่องที่เป็นเท็จจะมีความผิดทาง พรบ.คอมพิวเตอร์