กลุ่มงานการแพทย์

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายกังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ