กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรจนา สาริกา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุภารัตน์ ศรีหริ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายณราวัฒน์ ศรีวงษา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุมาลี วรรณหอม

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายสิทธิพร บุญบำรุง

พนักงานขับรถ

นายสามารถ อำมาตย์ชาดี

พนักงานขับรถ

นายเชิดชัย ด้วงโพธิ์

พนักงานขับรถ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายประวิทย์ ด้วงโพธิ์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

นางสาวเพียงใจ สนไชย

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์