กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์กังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางวิภาดา อาสนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางชนัดถ์ดา ราชกิจจำนงค์

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

นางสุรีพร แนวน้อย

พนักงานช่วยเหลือคนไข้