กลุ่มงานผลิตสมุนไพร

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกรชำนาญการ

ผู้บริหารโรงงานผลิตยาสมุนไพร

นายธีรดนย์ พลค้อ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาปภัสร์ ราชกิจ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวอัญชนา เยี่ยนทรง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายกันตพล อุ้ยปะโค

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวันชัย กรองเพชร

พนักงานบริการ(รปภ.)

นายสมควร อุ้ยปะโค

พนักงานบริการ(รปภ.)

น.ส.จุฬารัตน์ ศักดี

พนักงานบริการ(แม่บ้าน)