กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกรชำนาญการ

นายธีรดนย์ พลค้อ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ อุ้ยปะโค

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชานาญงาน

นางสาวณิชากร โสภารัตน์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นางณัฐกานต์ เนตรภักดี

พนักงานประจำห้องยา