กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

เภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นายธีรดนย์ พลค้อ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ อุ้ยปะโค

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวณิชากร โสภารัตน์

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นางณัฐกานต์ เนตรภักดี

พนักงานประจำห้องยา