กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางสาวสุภาวดี สาริกา

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน