ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล

ประวัติความเป็นมา บริการหลัก ค่านิยม ที่ตั้ง เครือข่าย ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจขององค์กร

 ข้อมูลพื้นฐาน

เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง ตั้งอยู่ หมู่ ๔ ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2538 โดยพลังความคิดและความร่วมมือของประชาชนในเขตตำบลห้วยเกิ้ง ได้ร่วมกันบริจาคที่ดิน เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลประจำตำบลแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ 18 กันยายน 2538 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 3 พ.ค. 2539ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรกคือ นายแพทย์ประพนธ์ เครือเจริญ โรงพยาบาลห้วยเกิ้งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอกุมภวาปี ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๕๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๖ ตารางวา ราคาประเมินเมื่อปี ๒๕๔๕ จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท การบริการเป็นการให้บริการกับประชาชนในเขตตำบลห้วยเกิ้งและเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 อาณาเขต ทิศเหนือ

จดพื้นที่ตำบลตูมใต้ ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี

ทิศใต้ จดพื้นที่ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี

ทิศตะวันออก จดพื้นที่ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี

ทิศตะวันตก จดพื้นที่ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี

 รายนามผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง

1. นายประมวล     พวงมาลา

2. นางบุญช่วย พวงมาลา

3. นายประมูล ทาปลัด

4. นางละมูล ทาปลัด

5. นายมาโนชญ์ บุญฑริกสินธ์

6. นางจรูญศรี บุญฑริกสินธ์

7. นางเอี้ยง เทพพิทักษ์

8. นางสะอิ้ง ปานขาว

9. นายบรรจบ รูปสม

10. นายประกอบ สิทธิชาดำ

1. มีความรัก สามัคคี

2. ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Customer focus)

3. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

4. การบริหารจัดการบนฐานข้อมูล (management by fact)

5. การเรียนรู้(Learning)

6. การเพิ่มพลังอำนาจ(Empowerment)

1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. พัฒนาระบบบริการ Service Plan

3. พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (UDMOPH)

4. พัฒนาระบบข้อมูลและธรรมาภิบาล

จุดเน้นที่1 RTI

จุดเน้นที่2 ECS

จุดเน้นที่3 แพทย์แผนไทย

จุดเน้นที่4 RDU

จุดเน้นที่5 องค์กรคุณภาพ (HA)

ตำแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้าง
แพทย์ 1
เภสัชกร/จพ.เภสัชกรรมชุมชน 3
พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 13 1
นักจัดการทั่วไป 1
นักวิชาการสาธารณสุข 3
เทคนิคการแพทย์/จพ.วิทยาศาสตร์ 1 1
นักวิชาการสาธารณสุข 3
จพ.ทันตภิบาล 1
นักการแพทย์แผนไทย 1 5
จพง.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 3
กายภาพบำบัด 1
ลูกจ้าง พกส/ชั่วคราวอื่นๆ 40
รวม 24 51
รวมทั้งหมด
75

โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่5 หมู่4 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110