วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โรงพยาบาลชุมชน ใกล้บ้าน ใกล้ใจให้บริการได้มาตรฐานแบบองค์รวมมีความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

2. มุ่งเน้นผู้รับบริการ

3. เคารพศักดิ์ศรีและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

4. มีความตรงต่อเวลา

5. รักองค์กร

6. ทำงานเป็นทีม