ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

ความหมายของคำที่สำคัญในระบบบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง
ความไม่แน่นอน ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 
การกระทำหรือเหตุการณ์ ที่อาจจะมีผลบั่นทอนความสามารถขององค์กรที่จะบรรลเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
การกระทำหรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งโอกาส หรือสิ่งคุกคาม
แนวโน้มหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ หากเหตุการณ์อุบัติขึ้นจริง

Medical error: ความผิดพลั้ง หรือ ผิดพลาด  หมายถึง  การปฏิบัติงานที่ไม่รักษามาตรฐาน หรือตัดสินใจใช้การรักษาที่ไม่ถูกต้อง อันอาจเป็นเหตุให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นอันตราย ความเสียหาย ต่อผู้ป่วย ((หรืออาจไม่เกิดอันตรายก็ได้)
Malpractice: ทุรเวชปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติ ในการดูแลรักษาของผู้ให้บริการสุขภาพ ที่ ผิดจากมาตรฐาน หรือ ต่ำกว่ามาตรฐาน ทางวิชาการที่ใช้กัน อันเป็นเหตุเกิดอันตราย และความเสียหาย ต่อผู้ป่วย

Omission หมายถึง การที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ควรจะได้รับ อาจเนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของระบบ การขาดแคลนความรู้เฉพาะหน้าบางอย่างที่ทำให้การรักษาไม่ได้ มาตรฐาน

Complication: ภาวะแทรกซ้อน หมายถึง ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวจากการดูแลรักษาทำให้เกิดการบาดเจ็บอันตราย ความเสียหาย ต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้ป่วย ( มุมมองของผู้ให้บริการ)

  • เหตุการณ์เกือบพลาด ( near miss)   เป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (AE) แต่ไม่เกิดขึ้น
  • เหตุการณ์ที่ต้องเฝ้ามอง (sentinel event)เป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงส่งสัญญาณถึงความจำเป็นที่ต้องมีการสอบสวนและตอบสนองทันที  ( กำหนดไว้ในบัญชีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง
  • เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ( adverse event-  AE)หมายถึง การบาดเจ็บ อันตรายหรือภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นผลจากการดูแลรักษา มิใช่กระบวนการตามธรรมชาติของโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต นอนโรงพยาบาลนานขึ้นหรืออวัยวะสูญเสียการทำหน้าที่   เป็นเหตุการณ์/อุบัติการณ์ซึ่งนำไปสู่อันตราย    ที่มี การจัดระดับผลกระทบรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป 
    ยกเว้น
    ► เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก การดำเนินตามธรรมชาติของโรคไม่เป็น AE ( Adverse Event)
    ► เป็นเหตุการณ์หรือเป็นผลโดยตรง ที่ต้องเกิดขึ้นจากการรักษาวิธีนั้น เช่น รอยแผลจากการผ่าตัด ไม่เป็น AE 

           ► ผลกระทบหรืออันตรายต่อจิตใจ เช่น อาการวิตกกังวลก่อนการผ่าตัด ไม่เป็น AE

ความหมาย ของ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
           
กระบวนการ และ กิจกรรม ในการค้นหา   ระบุหาความเสี่ยงที่สำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์ขององค์กร   การพัฒนาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมีการบูรณาการและ เน้นความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ บุคลากร กระบวนงานและเทคโนโลยี    เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นสถานบริการสาธารณสุขที่ปลอดภัย แก่ บุคลากร ผู้รับบริการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม


ผู้ประกาศ : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2561 เวลา : 09:12:26 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1574 ครั้ง