ด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทยจัดกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Herbat Awards (PMHA) ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ และได้กำหนดการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก(รอบแรก) เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับชาติ

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:02:45 น.
ผู้ชม 338 ครั้ง