กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายบุญชวน พลพาล

นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

น.ส.สุภาวดี สาริกา

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์