กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายบุญชวน พลพาล

นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

น.ส.สุภาวดี สาริกา

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์