กลุ่มงานผลิตสมุนไพร

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกรชำนาญการ

ผู้บริหารโรงงานผลิตยาสมุนไพร

นายธีรดนย์ พลค้อ

เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.กัญญาปภัสร์ ราชกิจ

แพทย์แผนไทย

น.ส.อัญชนา เยี่ยนทรง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายวันชัย กรองเพชร

พนักงานบริการ(รปภ.)

นายสมควร อุ้ยปะโค

พนักงานบริการ(รปภ.)

พนักงานประจำห้องยา

น.ส.จุฬารัตน์ ศักดี

พนักงานบริการ(แม่บ้าน)