กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์กังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางวิภาดา อาสนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฐวดี พึ่มชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางแดง เนตรภักดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้