กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์กังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางวิภาดา อาสนะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฐวดี พึ่มชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางแดง เนตรภักดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้