กลุ่มงานการแพทย์

ร.อ.จักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.กังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ