กลุ่มงานการแพทย์

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นพ.กังวานไทย ออกตลาด

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ