กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายศักดิ์ชาย ขัติยา

เภสัชกรชำนาญการ

นายธีรดน พลค้อ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นายสายัญ ธุนันทา

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชานาญงาน

นายณัฐวุฒิ อุ้ยปะโค

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชานาญงาน

นางณัฐกานต์ เนตรภักดี

พนักงานประจำห้องยา

นายวุฒิชัย ไชยคำ

พนักงานประจำห้องยา