บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

ระบบศูนย์กลางข้อมูลสมุนไพร ในรูปแบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลสมุนไพรด้านต่างๆ และสรรพคุณตามตำรายาไทยของพืชสมุนไพร และพืชชนิดอื่นๆ ในสกุลเดียวกัน โดยรับชุดข้อมูลจากสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยที่มีข้อตกลงร่วมกันกับองค์การเภสัชกรรม โดยทำการเชื่อมโยงระบบและนำข้อมูลที่จำเป็นมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้บริการสืบค้นผ่านทางรูปแบบของ Web site บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และ Smart devices

 

 

ที่มา : http://medherbguru.gpo.or.th/herb_list.asp

ผู้เขียน : นายพิศาล ศรีเชียงสา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 31 มกราคม 2563 เวลา : 09:01:24 น.
ผู้ชม 115 ครั้ง