งานผู้ป่วยนอก

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

นางสาวสุปราณี ยศธิพานา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(หัวหน้า OPD)

นางสาวอัญญาลักษณ์ กนิษฐวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางชนัดถ์ดา ราชกิจจำนงค์

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน

นางสาววีณา ทาปลัด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้