กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางขวัญหล้า ไชยเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรทัย รามศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนิธินันต์ นพธนะวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรจรินทร์ ตอโย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนัทริกา นิลหล้า

เจ้าพนักงานสาธารณุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

นางนรินทรา อดทน

เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวทัศวรรณ ชัยชนะ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางปุญญาพร บุญบำรุง

พนักงานช่วยเหลือคนไข้