ซักฟอกและจ่ายกลาง

ร้อยเอกจักรวาล หารไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นางราตรี นวลศรี

หัวหน้างานการพยาบาล

น.ส.นิธินันต์ นพธนะวงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรจรินทร์ ตอโย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเสงี่ยม แข็งขัน

พนักงานซักฟอก